You are currently viewing Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

NAZWA PROJEKTU:

1. Budowa  kanalizacji i wodociągu w Gminie Ślemień – ETAP 3.

Przedsięwzięcie obejmuje:
– rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w sołectwach Ślemień i Kocoń – wykonanie sieci zbiorczych i rozdzielczych,
– remont oczyszczalni ścieków.

Realizacja inwestycji ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślemień. Budowa sieci zbiorczych i rozdzielczych wod-kan z następnym wykonaniem przyłączy do  łącznie 67 budynków z czego 66 budynków mieszkalnych i 1 obiektu użyteczności publicznej – Etnoparku w Ślemieniu umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych wpływając na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Koszt projektu:

Wydatki ogółem:             5 362 187,53 zł
Wydatki kwalifikowane:   4 419 250,61 zł
Dofinansowanie:              3 705 576,75 zł (85%)
Termin zakończenia projektu: 30 września 2023r.

3. Zakres rzeczowy:

– Sieć wodociągowa, długość całkowita: 4 297,55 m
Dz 110 mm:                1 374,35 m,
Dz 90 mm:                  1 147,45 m,
Dz 75 mm:                      516,15 m,
Dz 63 mm, Dz 50 mm:   1 063,45 m,
Dz 40 mm:                      196,15 m,
– Sieć kanalizacyjna, długość całkowita: 4 924,00 m
Dz 250 mm:                1 232,95 m,
Dz 200 mm:                 2 717,75 m,
Dz 160 mm:                  973,30 m,
– Remont oczyszczalni ścieków:
Dostawa i montaż kraty hakowej na zbiorniku retencyjnym ścieków,
Wymiana stacji odwadniania osadów.
– Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
– nawierzchnie dróg gminnych.