Czy flaga UE podlega ochronie prawnej? - Radio Poznań

Fundusze Unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

1. NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa sieci wod-kan wraz z budową ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody dla sołectwa Kocoń gm. Ślemień – Etap IV.

Przedsięwzięcie obejmuje:

– rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w sołectwie Kocoń – wykonanie sieci zbiorczych i rozdzielczych,
– budowę ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody.

Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślemień.

Celem operacji jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej dla zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń oraz zwiększenia dostępu do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kocoń. Ponadto zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody, co poprawi jakość wody tak w istniejącej sieci kanalizacyjnej jak i planowanej do budowy. 

2. KOSZT PROJEKTU:

Wydatki ogółem: 5 980 663,44 zł
Wydatki kwalifikowane: 4 862 328,00 zł
Dofinansowanie: 4 862 328,00 zł (100%)

Termin zakończenia projektu: 31 maja 2025r.

3. ZAKRES RZECZOWY:
– Sieć wodociągowa, długość całkowita: 3 225,00 m
– Sieć kanalizacyjna, długość całkowita: 3 669,00 m

Ujęcie wody głębinowej i stacji uzdatniania wody:
– Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
– nawierzchnie dróg gminnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

1.  NAZWA PROJEKTU:

Budowa  kanalizacji i wodociągu w Gminie Ślemień – ETAP 3.
Przedsięwzięcie obejmuje:

– rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w sołectwach Ślemień i Kocoń – wykonanie sieci zbiorczych i rozdzielczych,
– remont oczyszczalni ścieków.

Realizacja inwestycji ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślemień.

Budowa sieci zbiorczych i rozdzielczych wod-kan z następnym wykonaniem przyłączy do  łącznie 67 budynków z czego 66 budynków mieszkalnych i 1 obiektu użyteczności publicznej – Etnoparku w Ślemieniu umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych wpływając na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

2.  KOSZT PROJEKTU:

   Wydatki ogółem: 5 362 187,53 zł
   Wydatki kwalifikowane: 4 419 250,61 zł

Dofinansowanie: 3 705 576,75 zł (85%)
Termin zakończenia projektu: 30 września 2023r.

3.  ZAKRES RZECZOWY:

– Sieć wodociągowa, długość całkowita: 4 297,55 m

   Dz 110 mm:   1 374,35 m,
   Dz 90 mm:     1 147,45 m,
   Dz 75 mm:        516,15 m,
   Dz 63 mm, Dz 50 mm:   1 063,45 m,
   Dz 40 mm:      196,15 m,

– Sieć kanalizacyjna, długość całkowita: 4 924,00 m
   Dz 250 mm:   1 232,95 m,
   Dz 200 mm:   2 717,75 m,
   Dz 160 mm:     973,30 m,

– Remont oczyszczalni ścieków:
   Dostawa i montaż kraty hakowej na zbiorniku retencyjnym ścieków,
   Wymiana stacji odwadniania osadów.

– Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe – nawierzchnie dróg gminnych.