You are currently viewing Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

1. NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa sieci wod-kan wraz z budową ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody dla sołectwa Kocoń gm. Ślemień – Etap IV.

Przedsięwzięcie obejmuje:
– rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w sołectwie Kocoń – wykonanie sieci zbiorczych i rozdzielczych,
– budowę ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody.
Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślemień.
Celem operacji jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej dla zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń oraz zwiększenia dostępu do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kocoń. Ponadto zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody, co poprawi jakość wody tak w istniejącej sieci kanalizacyjnej jak i planowanej do budowy.

2. KOSZT PROJEKTU:

Wydatki ogółem:               5 980 663,44 zł
Wydatki kwalifikowane:      4 862 328,00 zł
Dofinansowanie:                4 862 328,00 zł (100%)

Termin zakończenia projektu: 31 maja 2025r.

3. ZAKRES RZECZOWY:

– Sieć wodociągowa, długość całkowita:    3 225,00 m
– Sieć kanalizacyjna, długość całkowita:    3 669,00 m
– Ujęcie wody głębinowej i stacji uzdatniania wody:
– Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe – nawierzchnie dróg gminnych.